Pedagogik

DEN KREATIVA SKOLAN MED TYDLIGT KUNSKAPSFOKUS FÖR FRAMTIDEN

Pedagogik och didaktik utvecklas ständigt genom olika processer.

Vi lägger idag stor vikt att utveckla lässtrategier genom att använda oss av modeller från projektet "En läsande klass". Att utveckla läsförmågan är vesäntligt oavsett ämne.

Från och med detta läsår är alla lärare som undervisar i matematik med i Matematiklyftet. Matematiklyftet är en nationell satsning/Skolverket. Inom rektorsområdet har vi valt att fördjupa lärarnas didaktiska ämneskunskaper inom kunskapsområdet Taluppfattning. Eleverna tar del av detta genom att lärarna planerar gemensamma lektioner som sedan utvärderas.

Vi ser ämnesintegrering som en viktig del inom den kreativa skolan.

Under innevarande läsår ska alla elever leda sina utvecklingssamtal med stöd av lärare/fritidspedagog - Elevledda utvecklingssamtal. Detta är en del av elevens möjlighet att kunna beskriva sin kunskapsutveckling och sitt lärande. Formativ bedömning är en del av den pedagogiska miljö som möjliggör detta.

Några traditioner som är viktiga för oss är:

Björnspåret
En gemensam friluftsdag i början av hösten med lång tradition på skolan. Utmärkande för Björnspåret är att de äldre eleverna tar hand om de yngre eleverna.  Eleverna deltar lagvis och ett lag består  av en elev från varje årskurs från åk. 1 tom 6. Laget utgår från skolan och passerar ett antal kontroller på vägen genom Tantolunden där de samlar poäng.

Nalledagen
Inträffar varje vår i samband med att nallarna på Skansen släpps ut i det fria. Varje elev tar med sig sin favoritnalle som får sitta på scenen i aulan under Nallesamlingen. Denna dag på året kan nämligen nallarna prata och en del nallar blir intervjuade i pauserna mellan alla nallesånger vi sjunger tillsammans.  

Dela: