Om skolan

DEN KREATIVA SKOLAN MED TYDLIGT KUNSKAPSFOKUS FÖR FRAMTIDEN.

En skola som möjliggör för alla elever att utveckla kunskaper så långt som möjligt i relation till läroplanens mål, Lgr 11.

Vi visar det genom
- att utveckla olika lärsituationer och lärmiljöer
- ett tydligt kunskapsfokus

- höga förväntningar på varje individ
- ett fritidshem som erbjuder en lärande miljö

Björngårdsskolan är en F-6 skola som ligger mellan Södra station och Mariatorget. Vi har i dagsläget treparallelliga klasser i de yngre åren och två parallelliga klasser i de äldre årskurserna.

Vi har fadderskap mellan årskurserna 1 och 4, 2 och 5 samt förskoleklass, 3 och 6. Detta är en del av skolans värdegrundsarbete, som vi lägger stor vikt vid.

I elevens arbete mot kunskapsmålen är samarbete, ämnesintegrering och värdegrundsarbete en ledstjärna under elevens arbetsdag.

Elevdelaktighet är en del av skolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att eleverna kan vara med och påverka verksamheten och har olika råd där eleverna är med, bland annat klass/fritidsråd, elevråd, matråd och kulturråd.

Elevens val

Eleverna i åk 1-3 har elevens val inom klassens ram eller samverkar mellan klasserna i respektive årskurs.
Under åk 4-6 är eleverna blandade i mindre grupper och där ger vi eleverna möjlighet att bland annat arbeta med musik, drama, bild /form, scen/ sång samt idrott.

Gemensamma samlingar

Stor vikt läggs vid gemensamma samlingar i skolans vackra aula för att skapa samhörighet och stolthet över Björngårdsskolan.

Gemensamma aktiviteter under läsåret för hela skolan är bland annat Björnspåret, Fredssamling och Nallesamling.

Erasmus

Rektorsområdet har ett internationellt samarbete mellan olika länder inom Erasmus-projketet
 

Dela:
Kategorier:

Skolledning

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.

  • En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.

  • En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.